e-Pipe

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacyrechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

e-Pipe Benelux bvba, met maatschappelijke zetel gelegen te Harelbeke, Kleine Waregemsestraat 31, is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres info@epipe.be.

Wijziging en update van de privacy policy

Wij kunnen het privacybeleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacy verklaring door te nemen.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

e-Pipe Benelux verzamelt een aantal persoonsgegevens om u een veilige en persoonlijke gebruikservaring te bieden. Zo worden IP-adres, vermoedelijke plaats en tijdstip van consultatie bijgehouden, alsook welke pagina’s er worden bezocht.

e-Pipe Benelux verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Deze persoonsgegevens zijn identificatiegegevens zoals naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ons productaanbod, om u te identificeren, u te contacteren en om onze diensten te analyseren en verbeteren.

Persoonsgegevens die binnenkomen via de formulieren van vacaturepagina’s van e-Pipe, worden verwerkt door communicatiebureau Volta. De persoonsgegevens die voor dit doel worden verzameld, worden enkel verwerkt met het oog op het invullen van vacatures en worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze persoonsgegevens worden drie maanden bijgehouden, en worden nadien definitief verwijderd uit alle databanken. Bij vragen over het beheer van je persoonsgegevens kan je terecht bij geert@volta.be

Jouw privacy

Je kunt je gegevens inkijken

Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten.
Als je je recht van inzage uitoefent zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Je kunt je gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Je kunt je gegevens laten verwijderen

Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.
Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je ons contacteren.

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Je kunt je rechten uitoefenen

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij je vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat het een kopie van je
identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je terecht op ons e-mailadres info@epipe.be. Dit is je eerste aanspreekpunt i.v.m. privacy.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie).

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Uw gegevens worden verwerkt

Persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt binnen e-Pipe Benelux.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.